1550486
S1ZpdOPlGJkawkOmogF5|1zJT3fgN/IjUppt6CRvjbjkCiZeq3XSzEDDf|3IA25D
Giới thiệu
0
.

Giới thiệu

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÊ VIẾT THUẬT

Trường THPT Lê Viết Thuật được thành lập vào năm 1976, tuy nhiên đến năm 1977 thì trường mới chính thức hoạt động.