1550486
S1ZpdOPlGJkawkOmogF5|5wAMlnFk|L41p9qCwQaqwjTRffZw7jhXBN/PnVM7rXN
TKB Lần 2
Năm học 2017-2018
0
.

TKB Lần 2

Thời khóa biểu lần thứ hai, học kỳ 1

Thời khóa biểu lần thứ hai, học kỳ 1. Áp dụng từ ngày 06/09/2017

 

Tải về thời khoá biểu toàn trường buổi sáng theo lớp học

Tải về thời khoá biểu toàn trường buổi sáng theo giáo viên

Tải về thời khoá biểu toàn trường buổi sáng theo các tổ