1550486
S1ZpdOPlGJkawkOmogF5|5wAMlnFk|L41p9qCwQaqwgFNapby5kre4MRJH8vKe9M
Thời khóa biểu lần thứ nhất
Năm học 2019-2020
0
.

Thời khóa biểu lần thứ nhất

Thời khóa biểu lần thứ nhất, học kỳ 1. Áp dụng từ ngày 26/08/2019

Tải về thời khoá biểu toàn trường buổi sáng theo lớp học

Tải về thời khoá biểu toàn trường buổi sáng theo giáo viên

Tải về thời khoá biểu toàn trường buổi sáng theo các tổ